Bible Text: Joshua 5:13 – 6:7,15-17 | Preacher: Rev. Dwight Yoo | Joshua 5:13 – 6:7,15-17
Rev. Dwight Yoo